کلام امیر

سینه خردمند صندوق راز اوست

زبان دانا در پشت قلب اوست و قلب نادان در پشت زبانش

هیچ ثروتی چون دانش و هیچ فقری چون نادانی نیست

حکمت گمشده مومن است

حکمت را فراگیر هرچند از منافقان باشد

کسی که از گفتن نمی دانم روی گردان است به هلاکت می رسد

علم بهتر از ثروت است زیرا علم نگهبان توست و ثروت را تو باید نگهبان باشی

هر ظرفی پر می شود جز دانش که با اندوختن وسیع می شود

مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند

دو گرسنه هرگز سیر نشوند؛جوینده دانش جوینده ثروت

/ 0 نظر / 4 بازدید